donut 55

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásainak megfelelően Kabai Sándor Tamás EV. (továbbiakban Adatkezelő) az alábbi tájékoztatást nyújtja az általa üzemeltetett honlapokkal kapcsolatosan folytatott adatkezeléséről:
Adatkezelő a rá vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályokkal, EU rendeletekkel összhangban, azok előírásai szerint vezeti  nyilvántartásait, kezeli birtokában levő személyes adatokat. Adatkezelése és feldolgozása során olyan fokozott gondossággal jár el, amely az adatvédelmi incidensek előfordulásának megelőzését szolgálja.
Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs  önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden  intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az adatkezelési tájékoztató tartalmát Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.weboldalkeszites2.hu
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
1 Adatkezelő adatai:
Bognár és Társa Bt.
Cím: 1063 Budapest, Kmety György utca 2.
Elektronikus elérhetőség: info@boga.hu
Telefonos elérhetőség: +36206160000
adószám: 20560245-2-42
közösségi adószám: HU20560245

Adatkezelési alapelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy azt törvény, illetve egyéb jogszabály elrendeli. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor
kapcsolhatók össze, ha az Érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Önkéntességi
személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az Érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen –  tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés  időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja, időtartama

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Felhívjuk az  Adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az Adatközlő kötelessége az Érintett  hozzájárulásának beszerzése.
Az Érintett a honlapon található adatkapcsolati űrlapok kitöltésével akként nyilatkozik, hogy a 18. életévét betöltötte. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát
ellenőrizni, így az Érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért az Érintett tartozik felelősséggel.

AZ ADATKEZELŐ TÁJÉKOZTATJA AZ ÉRINTETTET, HOGY KAPCSOLATFELVÉTEL, IDŐPONTKÉRÉS, MEGRENDELÉS A
WEBOLDALON CSAK AKKOR LEHETSÉGES, HA ADATAIT ADATKEZELŐ RÉSZÉRE MEGADJA.

Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kérését, rendelését feldolgozni.
Az adatgyűjtés ténye

A kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Időtartama

A weboldalon történő kapcsolatfelvétel az Érintet által:
kérdés, észrevétel, ajánlatkérés, időpontfoglalás.

  • Név
  • Telefonszám
  • E-mail cím

Az Érintett által a kapcsolatfelvételi űrlapon, e-mailben vagy egyéb más módon jelzett kérdés megválaszolása, ajánlattétel vagy időpont-egyeztetés.

Hozzájárulás
Az ügymenet befejezéséig, max. 2 évig
Szolgáltatás vagy termék megrendelése a weboldalon
Név
Telefonszám
E-mail cím
Számlázási név és cím
Szállítási név és cím
A kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz, a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához, továbbá a szerződés létrehozásához, módosításához, teljesítésének figyelemmel
kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal
kapcsolatos követelések érvényesítéséhez szükséges
módon. A házhoz szállítás lehetővé tétele.
Szerződés
Jogi kötelezettség teljesítése
Szerződés teljesítéséhez szükséges ideig, továbbá a jótállás idejére. A
számviteli bizonylatot a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig meg kell őrizni.

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG
Név
E-mail cím

A hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
Hozzájárulás

A hozzájárulás visszavonásáig
Az adatok törlésének határideje: 2 év, a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg. A munkaviszonyból és megbízási jogviszonyból származó személyügyi adatok a törvényi előírásnak megfelelően – nem selejtezhetők; ez esetben az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.

AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOKAT AZ ADATKEZELŐNÉL AZ ADATKEZELŐ MUNKAVÁLLALÓI
ISMERHETIK MEG AZ ADATKEZELÉSI CÉL ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÉRTÉKBEN.

Adattovábbítás

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, a jogosultsági
szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő mértékben.
Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal
végeztet el. (könyvelés, futárszolgálat, szerver üzemeltetés, marketing automatizáció). Az Adatkezelő az
adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át.
5 Az igénybe vett adatfeldolgozók
Adatkezelő az adatokat a weboldal üzemeltetése céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére.
Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő
érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő
rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a
személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni. Az
adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozó munkavállalói ismerhetik meg.
Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó címe Adatfeldolgozási tevékenység
Rackforest Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. Szerver üzemeltetés üzemeltetés
SalesAutopilot 1024 Budapest, Margit krt. 31-33.
félemelet 4. Marketing automatizáció
6 A honlap használatával és működésével kapcsolatos technikai
jellegű adatkezelés
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a
weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője
menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők többsége alapbeállításként
elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző
beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, továbbá Önnek lehetősége van a már
számítógépen lévő, eltárolt sütiket is törölni.
A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik –
a weboldal első látogatásakor tájékoztatjuk Önt és kérjük hozzájárulását.
Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek
az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, Adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik
engedélyezése hiányában a weboldalunk esetleg nem az elvárt módon működik.

A honlap látogatásával összefüggő adatkezelés

A honlapon található információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges,
Adatkezelő a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás
időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezek az adatok a Google Analytics
szolgáltatásban jelennek meg melyeket Adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, és a
honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.
A sütik tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban
felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlapnak nem minden funkciója lesz
teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a
weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő
linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
Amikor a weboldal látogatója egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez
szükséges süti kerül a számítógépére. Ezeknek a sütiknek az érvényessége korlátozott, nem tartalmaznak
semmilyen személyes adatot, így az oldal látogatója sem azonosítható általuk. Ha nem szeretne részt
venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a sütik
telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
8 Közösségi oldalak
Az adatgyűjtés ténye A kezelt
adatok Adatkezelés célja Adatkezelés
jogalapja Időtartama
Azon érintett adatai, aki a
Facebook/Google+/
Twitter/Pinterest/
Youtube/Instagram stb.
közösségi oldalakon
regisztrált és lájkolta a
weboldalt.
Név,
Nyilvános
profilképe.
A közösségi oldalakon a weboldal
egyes tartalmi elemeinek,
termékeinek, akcióinak vagy magának
a weboldalnak a megosztása,
lájkolása, népszerűsítése.
Hozzájárulás
A közösségi oldal
szabályozása
szerint.
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi
oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az
adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott
közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
9 Ügyfélkapcsolatok
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése van, vagy szolgáltatással kapcsolatos
problémájára szeretne megoldást, az ügyfélszolgálattal telefonon és e-mailen kapcsolatba léphet.
Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott
személyes adatával együtt az ügy elintézésétől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
11 A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés
biztonsága
Adatkezelő a személyes adatokat integrált informatikai rendszerén tárolja. Adatkezelő a személyes
adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi.
Adatkezelő és adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, továbbá az
adatkezelés jellegének figyelembevételével olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel
gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, mely megfelelő védelmi szintet biztosít.
12 GDPR jogok
Ön bármikor kérelmezheti Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen. Továbbá kérheti az Érintett információk hordozható formában való közlését. További
információ: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba!
Az adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy:
Név: Bognár Anita
E-mail: info@boga.hu
Telefon: 06-20-616-0000
Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél
jelzett módon.
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu

 

Adatvédelmi tájékoztató .pdf

donut 58